DOWNLOAD เอกสารสรุปกระบวนการทำงาน

บอกเล่าวิธีการทำงานสร้างนักอ่านในชุมชน ทั้งปัญหาและผลลัพธ์จากการทำงาน โดยผลที่ออกมายืนยันซ้ำถึงผลบวกที่เด็กจะได้รับจาการอ่านให้ฟังอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง DOWNLOAD