โครงการสร้างนักอ่าน

สร้างวัฒนธรรมการอ่าน – จะต้องทำอย่างไร 

๑. สร้างกิจกรรมการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินในองคาพยพที่เกี่ยวข้อง  ก. การอ่านในครอบครัว ซึ่งไม่มีใครตอบได้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลที่แน่นอน แต่ก็ต้องพูดเอาไว้ เพราะหากเริ่มที่ครอบครัวได้ ทุกอย่างก็ง่าย เพียงแต่ครอบครัวที่สนใจ ใส่ใจกับการเลี้ยงดูลูกให้เหมาะสมจริงๆนั้นมีน้อย ถึงน้อยมาก และการอ่านในระดับครอบครัวก็ต่ำอยู่แล้ว (ไม่เช่นนั้นวงการคนทำหนังสือคงไม่ปั่นป่วนขนาดนี้)… Read More

Read more

บทความ

การทำงานโครงการสร้างนักอ่าน

โครงการสร้างนักอ่าน เป็นโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเด็กด้วยการอ่านในระดับบุคคล โดยใช้กิจกรรมการ “อ่านหนังสือให้ฟัง” ปลูกฝังการเรียนรู้จากการอ่านให้แก่เด็กๆ ในชนบท ด้วยหลักฐานทางวิชาการบ่งชี้ว่า การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนจะสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางการเรียนรู้ที่ได้รับช่วงปฐมวัย ทั้งด้านพฤติกรรม ความสนใจใคร่รู้ พื้นฐานความสนใจการอ่านและการเขียน หรือการเรียนรู้โดยใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือ ซึ่งพบว่า เด็กๆในชนบทที่ประกอบด้วยเด็กยากจน และเด็กสองภาษา ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุด มักมีข้อจำกัดเนื่องจากขาดการส่งเสริม วางรากฐาน  ผู้ปกครองขาดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือ ทั้งจากข้อจำกัดด้านเวลาทำมาหากิน ความรู้และการเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็น… Read More