โครงการสร้างนักอ่าน

โครงการสร้างนักอ่าน (เดิมเรียกว่า โครงการนำหนังสือสู่มือน้อง)​ได้รับการออกแบบขึ้นโดยทีมงาน สมาคมไทสร้างสรรค์ ผู้ที่ทำงานพัฒนาเด็กด้วยการอ่านมากกว่า ๑๕ ปี ทั้งห้องสมุดเด็ก การอ่านในชุมชน งานรณรงค์ และอื่นๆ โครงการสร้างนักอ่าน เกิดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทางการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลบวกต่อเด็กได้อย่างแท้จริง ผ่านการจ้างงานเยาวชนให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ “อ่านหนังสือให้เด็กฟัง” เพื่อปลูกฝังการอ่านลงไปในตัวเด็ก อันเป็นแนวทางการทํางานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากสังคมมีความเชื่อว่าการอ่านเกิดขึ้นได้โดยสถานศึกษาและ/หรืออาสาสมัคร ซึ่งไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ากลไกดําเนินการได้ผล ทั้งยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่าสถานศึกษาของรัฐซึ่ง (ดูแลเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ) ล้มเหลว กระทั่งประสบปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านไม่คล่องมากถึง ๑ ใน ๓ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้และทักษะ ทั้งปัญหาการอ่านไม่ได้รับความสําคัญเท่ากับปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจ ทั้งที่การอ่านเป็นต้นทางของความสําเร็จทางการศึกษา รายได้ สุขภาพ และความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต

โครงการสร้างนักอ่าน จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการ”สร้างนักอ่าน”อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่หวังผลได้แน่นอน ผ่านการทำงานโดยตรงกับเด็กร่วมกับกลไกในท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา และกลไกอื่นๆที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านในเด็ก