โครงการสร้างนักอ่าน

โครงการสร้างนักอ่าน (เดิมเรียกว่า โครงการนำหนังสือสู่มือน้อง)​ได้รับการออกแบบขึ้นโดยทีมงาน สมาคมไทสร้างสรรค์ ผู้ที่ทำงานพัฒนาเด็กด้วยการอ่านมากกว่า ๑๕ ปี ทั้งห้องสมุดเด็ก การอ่านในชุมชน งานรณรงค์ และอื่นๆ โครงการสร้างนักอ่าน เกิดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการทางการอ่านที่มีประสิทธิภาพ เกิดเชิงบวกต่อเด็กได้อย่างแท้จริง ผ่านการจ้างงานเยาวชนให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ “อ่านหนังสือให้เด็กฟัง” เพื่อปลูกฝังการอ่านลงไปในตัวเด็ก อันเป็นแนวทางการทํางานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากสังคมมีความเชื่อว่าการอ่านเกิดขึ้นได้โดยสถานศึกษาและ/หรืออาสาสมัคร ซึ่งไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ากลไกดังกล่าวดําเนินการได้ผลสําเร็จ ทั้งมีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าสถานศึกษาของรัฐซึ่งดูแลเด็กส่วนใหญ่ของประเทศล้มเหลว เพราะมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างการบริการมากกว่าการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดแก่เด็กอย่างแท้จริง กระทั่งประเทศชาติประสบปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออกหรืออ่านไม่คล่องมากถึง ๑ ใน ๓ เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาการอ่าน และปัญหาการอ่านไม่ได้รับความสําคัญเท่ากับปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจ ทั้งที่การอ่านเป็นต้นทางของความสําเร็จทางการศึกษา รายได้ สุขภาพ และความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต

โครงการสร้างนักอ่าน จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ในการ “สร้างนักอ่าน” อย่างเป็นระบบ หวังผลได้แน่นอนผ่านการโดยตรงกับเด็ก ร่วมกับกลไกในท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด สถานศึกษา และกลไกอื่นๆที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเด็ก